MARILENA pREDA SÂNC - BUT IT GOT TOO COLD

April 2 – May 24, 2015
Curator: Liviana Dan

                                                                                                                   Marilena Preda Sanc has created a unique research system of visual abstraction. In defense of a modernism where nature provides the exterior substance and the idea generates the context, MPS demonstrates that abstract art, especially geometric art, remains cutting edge. The demonstration has somewhat of a logical diversion: are the works good because they are groundbreaking or are they groundbreaking because they are good. MPS works with a repertoire of elementary forms and with a set of rules activated in the field of vision. The drawings have a controlled liberty. The minimalism operates under an additive methodology. The elements are difficult to isolate. These are the same qualities that isolate a line of poetry from a line of prose. It is only emotion / as a state of the mind / that explains how interesting a triangle, a sphere, or a square can be. Creativity remains in the memory like a repository of images.


The Spartan rigor and the geometric rules favor smooth images. Bright colors transform in opaque white and emotion becomes cold, exposed to the wind. An abstraction devastated by winter. The clear image is produced by the passing of the substance of nature in the nature of memory.

 
The drawing becomes a physical object. The colors bring intimacy like a cold shade, evasive silver, warm greyish pink. Somewhere close MPS introduces an element of time. A luxurious wager with the experiment.  

"A state of mind, a sensation, a sound transforming into color. The color becomes a line. The line shapes narrative structures/spaces/abstractions with soul. I do not perceive abstraction as a rigor but as a symbolic metalanguage to which I have access sometimes."

'art is art beyond art now'

MPSDownload the interview Marilena Preda Sanc - Liviana Dan

 

2 Aprilie – 24 Mai, 2015
Curator: Liviana Dan


Marilena Preda Sânc are un sistem propriu de cercetare a abstracţiei vizuale. În apărarea unui modernism unde natura furnizează substanţa externă şi idea contextul, MPS demonstrează că arta abstractă, în special cea geometrică, rămîne radicală. Demonstraţia are un fel de diversiune logică: sînt lucrarile bune pentru ca sînt radicale ori sînt radicale pentru ca sînt bune.

MPS lucrează cu un repertoriu de forme elementare şi cu un set de reguli activate în cîmpul vizual. Desenele au o libertate controlată. Minimalismul este supus unei metodologii aditive. Elementele sînt dificil de izolat. Sînt calităţiile care izolează o linie de poezie de o linie de proză. Doar emoţia / ca stare de spirit / explică cît de interesant poate fi un triunghi, o sfera, un pătrat...Domeniul creativ ramîne memoria asemenea unui depozit de imagini.


 Rigoarea spartană şi regulile geometrice sînt favorabile unei imagini netede. Culorile stralucitoare se transformă în alb opac şi emoţia devine rece, expusă vîntului. O abstracţie devastată de iarnă. Imaginea clară este produsă prin trecerea substantei naturii în natura memoriei. 

 
Desenul devine obiect fizic. Culorile aduc intimitate şi sînt de tipul: umbra rece, argintiu evaziv, roz-cenuşiu cald...Undeva în apropiere MPS introduce un element al timpului. Un pariu luxos cu experimentul.

"O stare mentală, o senzaţie, un sunet se transformă în culoare. Culoarea devine linie. Linia modelează structuri narative / spaţii / abstracţii cu suflet. Eu nu percep rigoarea abstractă ca pe o rigoare ci ca pe un metalimbaj simbolic la care în anumite momente am acces."

'art is art beyond art now'

MPSDescarcă interviul Marilena Preda Sânc - Liviana Dan