TANIA MOURAUD - OTNOT

May 19 - July 31, 2016
Curator: Elodie Stroecken

A highly respected figure of the artistic scene in France, Tania Mouraud will have her first personal exhibition in Romania. Using all the space at EASTWARDS PROSPECTUS, the exhibition will include works from the beginning of 2000s up until now, works that gravitate between photography, video art, sound and digital art.

The latest series named Balafres (open wounds) takes us deep in the heart of Germany’s lignite mining sites, symbols of schizophrenia in a society which idealizes energetic transition and renewable energy, while half of the energy production comes from highly polluting combustion of raw materials, and to achieve this it produces mass destruction of the landscape and every living thing. The public will also have the opportunity to see the premiere of Tania Mouraud’s latest work called Pandemonium, in a subterranean journey, emphasized bydigital works, which animate the concept of the exhibition through their powerful message. Tania Mouraud will also be present in public spaces, being faithful to the spirit in which she developed her projects starting with the 70’s. The artist will make an urban intervention in Bucharest, Pitesti, Bacau, Iasi, Sibiu, Cluj, Buzau and Romanthe birth place of her father. Her work will have as an objective the systematic repetition of Benjamin Fondane’s (B. Fundoianu)  verse “CRIERTOUJOURSJUSQUALAFINDUMONDE”. As a confession addressed to those who will draw their attention to decrypt this words almost unreadable, which will be placed on numerous billboards.

Tania Mouraud’s recent works reveal an awareness of the environment, emphasizing on the conflict between man and nature in contemporary society. Through direct reference to History, the artist shows the insanity of the mass destruction process: colossal resources and the extreme care of individuals for the domination of the environment bring in the end a programmed auto destruction.

The title of the exhibition is borrowed from the famous “De Rerum Natura”(On the Nature of Things) by Lucretius, as a parable of the contemporary stakes for savingthe human species.

 


 


Tania Mouraud in dialogue with Elodie Stroecken
Press Release
Press
 

 

 19 Mai - 31 Iulie, 2016
Curator: Elodie Stroecken

Personalitate inconturnabilă a scenei artistice din Franța, Tania Mouraud va avea pentru prima dată o expoziție personală în România. Organizată in tot spațiul galeriei EASTWARDS PROSPECTUS, expoziția va include lucrări realizate începând cu anii 2000, lucrări ce graviteaza in jurul fotografiei, a artei video, a sunetului si a artei digitale.

Seria cea mai recentă, intitulată Balafres (răni deschise) ne introduce în inima sit-urilor deschise de extracție a lignitului din Germania, simboluri ale schizofreniei unei societăți care idealizează tranziția energetică si energiile regenerabile, în timp ce jumătate din producția de electricitate provine din combustia unor materii prime extrem de poluante, si pentru a realiza acest lucru produce o distrugere totală a peisajului și a oricărei forme de viață care îl ocupă. Publicul va descoperi în premieră cea mai recentă lucrare video intitulată Pandemonium, într-un parcurs subteran punctat de lucrări digitale, care prin puterea mesajului lor animă conceptul expoziției. Tania Mouraud va fi prezentă și în spațiul public, fidelă spiritului în care și-a dezvoltat proiectele începând cu anii 70. Artista va realiza o intervenție urbană în București, Piteşti, Bacău, Iaşi, Sibiu, Cluj, Buzău și Roman, orașul în care s-a născut tatăl ei. Lucrarea ei va avea ca obiectiv repetarea sistematică a versului lui Benjamin Fondane (B. Fundoianu) « CRIERTOUJOURSJUSQUALAFINDUMONDE ». Exact ca o confidență adresată tuturor celor care își vor deturna atenția pe stradă pentru a descifra aceste cuvinte aproape ilizibile, care vor fi reproduse pe numeroase panouri stradale.

Operele recente ale Taniei Mouraud denotă o conștientizare a mediului înconjurător, insistând pe raportul de forțe care se stabilește între Om și Natură în societatea contemporană. Prin trimiterea directă la Istorie, artista face referire la nebunia unui proces de distrugere dus la extrem: mijloacele materiale colosale și grija purtată de indivizi pentru dominarea mediului înconjurător duc în final la o autodistrugere programată.

Titlul expoziției este împrumutat din celebrul De Rerum Natura "On the nature of things" al lui Lucrețiu, ca o parabolă a mizelor contemporane legate de salvarea speciei umane.

 


Tania Mouraud în dialog cu Elodie Stroecken 
Comunicat de presă 
Presă

parteneri TM.jpg