Truth lies not only in a dream, but in many dreams


ARTISTS: MÁRTA ADORJÁNI, MICHELE BRESSAN, NORBERT COSTIN,
ANDREI NACU, RALUCA POPA, LARISA SITAR

CURATED BY TEVŽ LOGAR

October 5 - November 24

The exhibition presents six artistic positions belonging to a generation of artists who started their artistic activity almost two decades after the Romanian Revolution. This means they witnessed the change of social and political panorama on a very personal and intimate level in the period of their personal development and coming of age. Without a doubt, this implies a strong context that in one way or another defines the individual's perception of the surrounding. That is why this exhibition is not an exhibition of Romanian artists, it is not an exhibition of post-revolutionary Romania, as part of the discourse that was adopted by contemporary art from the late 1990s onwards, it is rather an exhibition that turns away from creating a specific geo-political narrative, choosing instead to point out artistic poetics that reveal individual sensibilities for shifts within society. The exhibition tries to open up a a space to think about the role of the changes that affected our most intimate modes of life, fragile bonds, fleeting connections and how they can be understood now. As they are. As a short, almost invisible moment of an artist's decision to create a work of art, a moment which still avoids its relation to any kind of ideology, a moment that is not yet positioned in a particular discourse. The works stem from fragile rational and visual impulses that directly address the spectator and examine the relationship between what the spectators experience at the visual level and pure ideas. Nevertheless, a relative open structure for reflection is enabled by the poetics of individual artists, allowing the spectator to make a transition through different concepts and media, trying to connect them into a logical whole through memory, rational, emotional or aesthetic experience.

Press

5 Octombrie - 24 Noiembrie

Expoziţia prezintă șase poziţii artistice aparţinând unei generaţii de artiști care și-au început activitatea la aproape două decenii după Revoluţie. Asta înseamnă că au fost martori ai schimbărilor din peisajul social și politic la un nivel foarte intim în perioada maturizării și dezvoltării lor personale. Fără îndoială, acest lucru implică un context puternic, ce definește într-un fel sau altul percepţia individuală asupra situaţiei din jur. Iată de ce această expoziţie nu este o expoziţie despre artiști români sau despre România postrevoluţionară, la modul general, ca parte a unui discurs adoptat de arta contemporană din anii ’90 încoace, ci este o expoziţie ce refuză să creeze o anumită naraţiune geopolitică și preferă, în schimb, să evidenţieze poetici artistice ce dezvăluie sensibilităţi individuale faţă de schimbările din societate. Astfel, expoziţia încearcă să creeze un spaţiu de reflecţie asupra rolului schimbărilor ce au afectat modul nostru de viaţă la un nivel intim, asupra legăturilor fragile, conexiunilor trecătoare și felului în care toate acestea pot fi înţelese acum. Așa cum sunt. Ca un moment scurt, aproape invizibil, de decizie a artistului de a crea o lucrare de artă, un moment care se sustrage oricărei ideologii și poziţionării fixe într-un anumit discurs. Lucrările sunt generate de impulsuri raţionale și vizuale fragile, care se adresează direct privitorului și examinează relaţia dintre experienţa acestuia la nivel vizual și ideile pure. Totuși, o structură relativ deschisă de reflecţie este creată de poeticile artiștilor, astfel că privitorul trece prin concepte și medii artistice diferite, pe care le poate asambla într-un întreg coerent prin intermediul memoriei, al experienţei raţionale, emoţionale și estetice.


Presă

 
sponsors.jpg